Obdarujte své blízké dárkovým poukazem!
OBDAROVAT
Dárkové poukazy
Obdarujte
blízké!
Poptávka

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

Obchodní společnost

Life Style Camper s.r.o.

se sídlem Vlkova 152/19, Lazce, 779 00 Olomouc 

identifikační číslo: 087 56 643

bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2801735874/2010

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 80692

vydává v rámci své podnikatelské činnosti následující obchodní podmínky 

umístěné na internetové adrese www.lifestylecamper.cz

kterými se budou řídit níže blíže vymezené smluvní vztahy.

 

I.

Úvodní ustanovení a vymezené základních pojmů

 1. Obchodní společnost Life Style Camper s.r.o. se v rámci své obchodní činnosti zabývá pronájmem karavanů, obytných vozidel, vozidel, čtyřkolek a jiného campingového vybavení a příslušenství. Zároveň v rámci franchisové spolupráce jako provozovatel webových stránek www.lifestylecamper.cz, umožňuje za úplatu jako franchisor nabídnout své webové stránky jako reklamní prostor svým franchisantům, aby tito své movité věci stejného či obdobného charakteru jako jsou movité věci uvedené výše na webových stránkách www.lifestylecamper.cz nabízeli třetím osobám, tj. svým potenciálním zákazníkům.
 2. Obchodní společnost Life Style Camper s.r.o. vydává níže uvedené obchodní podmínky (dále jen „OP“), které upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě nájemní smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavírané přímo mezi Life Style Camper s.r.o. (dále jen „LSC“) a Zákazníkem (nájemcem) prostřednictvím elektronického formuláře na webové adrese www.lifestylecamper.cz, a dále vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy mezi franchisantem jako skutečným vlastníkem movité věci a třetí osobou jako nájemcem prostřednictvím elektronického formuláře na webové adrese www.lifestylecamper.cz.
 3. Zákazníkem ve smyslu OP se rozumí fyzická osoba jako spotřebitel či fyzická osoba jako podnikatel nebo právnická osoba, která uzavírá s LSC jako vlastníkem movité věci nájemní smlouvu za použití elektronického formuláře na adrese www.lifestylecamper.cz.  
 4. LSC ve smyslu OP se rozumí obchodní společnost Life Style Camper s.r.o., se sídlem Vlkova 152/19, Lazce, 779 00 Olomouc, identifikační číslo: 087 56 643, kontaktní telefon:  +420 602 583 682  nebo  +420 739 534 470, adresa pro doručování elektronické pošty: obchod@lifestylecamper.cz, která uzavírá jako pronajímatel Smlouvu se Zákazníkem, jejímž předmětem je movitá věc, kterou vlastní LSC.
 5. Franchisantem ve smyslu OP se rozumí fyzická osoba nebo právnická osoba, která na základě franchisové smlouvy s LSC jako franchisorem využívá webové stránky www.lifestylecamper.cz za účelem inzerce movité věci ve své vlastnictví s cílem tyto pronajmout zákazníkovi franchisanta a která za pomoci elektronického formuláře uzavírá se svým zákazníkem Smlouvu. O skutečnosti, že jde o movitou věc ve vlastnictví franchisanta, a nikoliv LSC je zákazník upozorněn v inzerci v sekci „Půjčovna“. 
 6. Smlouvou dle OP se rozumí smlouva o nájmu, jejímž předmětem je dočasné užívání movité věci, zejména karavanu, obytného vozidla a jejich příslušenství, vozidla, čtyřkolky či jiného campingového vybavení a jiné movité věci blíže vymezené v inzerci v sekci „Půjčovna“, ze strany Zákazníka či Zákazníka franchisanta a která je uzavírána prostřednictvím elektronického formuláře. Pronajímatelem je LSC nebo Franchisant, jehož kontaktní údaje ve smyslu ust. §1811 odst. 2 NOZ obdrží Zákazník emailem. Smlouva je vždy v českém jazyce.
 7. Zákazníkem franchisanta dle OP se rozumí fyzická osoba jako spotřebitel či fyzická osoba jako podnikatel nebo právnická osoba, která uzavírá s Franchisantem jako vlastníkem movité věci nájemní smlouvu za použití elektronického formuláře na adrese www.lifestylecamper.cz.
 8. Movitou věcí dle OP, pokud v dalším textu není uvedeno, že jde o movitou věc ve vlastnictví franchisanta, se vždy rozumí movitá věc nabízená v sekci „Půjčovna“, která se nachází ve vlastnictví LSC. 
 9. Movitá věc franchisanta dle OP rozumí jakákoliv movitá věc v sekci „Půjčovna“, u níž je poznámka, že jde o movitou věc ve vlastnictví franchisanta, který v rámci franchisové smlouvy tuto nabízí na webových stránkách LSC a využívá tak placenou reklamu LSC jako franchisora k pronájmu nabízeného zboží spojného s campingem.
 10. Elektronickým formulářem dle OP se rozumí formulář v elektronické podobě, pomocí kterého Zákazník či Zákazník franchisanta objedná pronájem karavanu u pronajímatele a který je uveřejněn na webové stránce www.lifestylecamper.cz.
 11. NOZ dle OP se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 12. Nájemné dle OP se rozumí částka, která je uvedena u jednotlivého předmětu nájmu na webové stránce www.lifestylecamper.cz  v sekci „Půjčovna“. 
 13. Spotřebitelem dle OP se rozumí každá osoba ve smyslu ust. § 419 NOZ, která jako Zákazník či jako Zákazník franchisanta mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s pronajímatelem nebo s ním jinak jedná.
 14. Tyto OP se vztahují výlučně na Smlouvy uzavírané za použití elektronického formuláře. Na smlouvy uzavírané jiným způsobem mezi LSC a Zákazníkem či mezi franchisantem jako pronajímatelem a Zákazníkem frachisanta jako nájemcem se tyto obchodní podmínky nevztahují a budou se řídit samostatnou smlouvou uzavřenou mezi smluvními stranami. II.

Vznik smluvního vztahu a jeho obsah


 • Odesláním vyplněného Elektronického formuláře Zákazník či Zákazník franchisanta uzavírá buď s LSC nebo s Franchisantem Smlouvu, jejímž předmětem pronájem movité věci/movité věci franchisanta, včetně ujednání o době nájmu, Nájemném, souhlasu Zákazníka či Zákazníka franchisanta s OP, které blíže rozvádí výši kauce, platební podmínky, stornopoplatky, náhradu škody. Přesný popis pronajímané movité věci vč. výše Nájemného a co je v něm vše zohledněno, je na adrese www.lifestylecamper.cz v sekci „Půjčovna“.


 • Zákazník či Zákazník franchisanta je povinen uvést pravdivé údaje o své totožnosti. Dále je oprávněn během vyplňování dotazníku měnit a upravovat zapsané údaje až do odeslání Elektronického formuláře. Poté co Zákazník či Zákazník franchisanta odešle vyplněný Elektronický formulář pomocí tlačítka „Odeslat objednávku“, stává se jeho objednávka závaznou. Dále již není možné údaje v Elektronickém formuláři měnit. 


 • Po odeslání závazné objednávky bude na email uvedený Zákazníkem či Zákazníkem franchisanta zasláno potvrzení objednávky, což slouží jako potvrzení o tom, že pronajímatel objednávku učiněnou prostřednictví Elektronického formuláře obdržel a zároveň tuto akceptoval. 


 • Nájemné a kauce: Denní sazba nájemného je uvedena včetně DPH.  Při předání předmětu nájmu se hradí ze strany Zákazníka či Zákazníka franchisanta vratná kauce, a to v případě obytného vozidla ve výši 30.000,- Kč, v případě karavanu či čtyřkolky ve výši 10.000,- Kč. Tato se neúročí a pokud nebude použita pronajímatelem, tak se vrací Zákazníkovi či Zákazníkovi franchisanta po vrácení předmětu pronájmu. Kauce slouží k případným úhradám vzniklých škod způsobených Zákazníkem či Zákazníkem franchisanta v průběhu užívání (např. poškození, znečištění, vandalismus, spoluúčast při pojištění apod.) a dále ke krytí nároků spojených s prodlením s vrácením předmětu nájmu. 


 • Předání a vrácení: O předání a vrácení předmětu nájmu bude sepsán protokol, kde bude uveden stav předmětu nájmu v době předání a vrácení. Převzetím předmětu Zákazníkem či Zákazníkem franchisanta tento potvrzuje, že předmět nájmu převzal se všemi doklady nutnými k užívání, že převzal předmět nájmu zcela bez vad, čistý, nepoškozený, včetně všech klíčů a že veškeré smluvní příslušenství převzal. Zároveň Zákazník či Zákazník franchisanta podpisem protokolu stvrzuje, že pronajímatelem byl poučen, jak má správně předmět nájmu užívat a tomuto porozuměl. 


 • Platební podmínky: Nájemné se hradí na základě vystavené zálohové faktury. U obytných vozidel se hradí 50% ihned po uzavření Smlouvy a zbývajících 50% nejpozději 1 měsíc před předáním předmětu nájmu. V případě, že doba mezi uzavřením Smlouvy a předáním předmětu nájmu je kratší jak 30 dnů, platí se záloha 100% ihned po uzavření Smlouvy, a to na základě vystavené zálohové faktury. U karavanů a jiných movitých věcí se platí vždy záloha 100% ihned po uzavření Smlouvy. Splatnost zálohové faktury je 3 dny ode dne vystavení. Smluvní strany se mohou platební podmínky ujednat odlišně. V případě bezhotovostní platby je závazek Zákazníka či Zákazníka franchisanta uhradit Nájemné splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet pronajímatele. Po uhrazení Nájemného vystaví pronajímatel daňový doklad, v němž zohlední přijaté zálohy. V této souvislosti Zákazník či Zákazník franchisanta výslovně prohlašuje, že souhlasí s vystavováním a se zasíláním zálohových faktur a daňových dokladů v elektronické podobě (postačuje forma prostého emailu).


 • Zákazník či Zákazník franchisanta tímto výslovně žádá, aby LSC či Franchisant začal s plněním uzavřené Smlouvy ihned po jejím uzavření, když uzavřením Smlouvy si zjišťuje Zákazník či Zákazník franchisanta rezervaci poskytované služby spočívající v tom, že pronajímatel nebude objednaný předmět pronájmu nabízet dalším osobám a že jej bude mít k dispozici pro Zákazníka či Zákazníka franchisanta. Z tohoto důvodu jde o Smlouvu uzavřenou ve smyslu ust. § 1837 písm. a), potažmo písm. j) NOZ, která vylučuje právo Spotřebitele odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy bez uvedení důvodu.


 • Zákazníkovi či Zákazníkovi franchisanta se mimo ujednání dle předchozího odstavce dává právo odstoupit od Smlouvy z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu s tím, že v případ takového odstoupení se zavazuje Zákazník či Zákazník franchisanta zaplatit pronajímateli odstupné ve výši:
 • 30% ceny Nájemného, pokud k takovému odstoupení dojde v délce delší jak 45 dnů před termínem předání předmětu nájmu;
 • 50% ceny Nájemného, pokud k takovému odstoupení dojde v době mezi 45 až 15 dnem před termínem předání předmětu nájmu;
 • 80% ceny Nájemného, pokud k takovému odstoupení dojde v době mezi 14 až 5 dnem před termínem předání předmětu nájmu a 
 • 100% ceny Nájemného, pokud k odstoupení dojde ve lhůtě kratší než 5 dnů před předáním předmětu nájmu. (dále též „stornopoplatky“)

 

Stornopoplatky se uplatí i pro případ, že od uzavření Smlouvy do předání předmětu nájmu není možné s ohledem na kratší dobu použít některou z variant uvedenou výše. Pak se uplatní zbývající varianty. 

 

Zákazník či Zákazník franchisanta si může pro případy stornopoplatků, mechanického poškození předmětu nájmu, spoluúčasti z pojištění, či újmy vzniklé pronajímateli, pokud kvůli škodě nemůže dále pronajmout předmět nájmu, sjednat pojištění VAN SAFE, jehož podrobné podmínky Zákazník či Zákazník franchisanta najde na webové stránce https://www.vansafe.cz/produkty.

 

V jiných než shora uvedených případech Zákazník či Zákazník franchisanta právo odstoupit od Smlouvy nemá, a to vyjma případů podstatného porušení povinností pronajímatele. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Zákazník či Zákazník franchisanta o svém odstoupení od Smlouvy informovat pronajímatele, a to formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Klient může použít vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy, který je přílohou těchto podmínek. Není to však jeho povinností. 


 • Pojištění a předávané doklady: Předmět nájmu je ze strany pronajímatele pojištěn, a to havarijně se spoluúčastí 10%, minimálně 10.000,- Kč, pokud je předmětem nájmu karavan, obytné či jiné vozidlo. Součástí předávaných dokladů je i potvrzení o zákonném pojištění a zelená karta. Zákazník podpisem protokolu potvrzuje, že je způsobilou osobou, která bude řídit předmět nájmu a bere za něj od tohoto okamžiku veškerou odpovědnost za případnou škodu, včetně případné spoluúčasti.


 • Prodlení s vrácením předmětu nájmu: Pokud bude předmět pronájmu vrácen po uplynutí doby nájmu dle Smlouvy, včetně času uvedeného v Smlouvě, zvyšuje se částka (Nájemné) za každý takový započatý den o 100% denní sazby Nájemného. Náhrada škody tím není dotčena. To neplatí v případě, že předmět nájmu měl technickou závadu či došlo k poškození předmětu pronájmu bez zavinění Zákazníka či Zákazníka franchisanta. 


 • Povinnosti Zákazníka či Zákazníka franchisanta: 
 • Zákazník či Zákazník franchisanta nesmí předmět nájmu dát do užívání třetí osobě. 
 • Zákazník či Zákazník franchisanta může s předmětem nájmu vycestovat pouze v rámci České republiky a EU. 
 • Zákazník či Zákazník franchisanta hradí dálniční poplatky (dálniční známky či mýtné) mimo ČR na vlastní náklady. 
 • Zákazník či Zákazník franchisanta se zavazuje dodržovat zejména pravidla silničního provozu a jiné povinnosti vyplývající z právních předpisů a bere na vědomí, pokud v důsledku protiprávního jednání či nečinnosti Zákazníka či Zákazníka franchisanta bude uložena pronajímateli jako provozovateli vozidla jakákoliv pokuta, uhradí tuto Zákazník či Zákazník franchisanta pronajímateli bez zbytečného odkladu po doručení výzvy pronajímatele.  
 • Použití předmětu nájmu k obchodním či reklamním účelům či přepravě nákladu je možné použít pouze na základě výslovného písemného svolení pronajímatele. Stejně tak se zakazuje používat předmět nájmu pro závodní či soutěžní činnost nebo pro testování. 
 • Veškeré opravy nebo technické zhodnocení je možné provádět ze strany Zákazníka či Zákazníka franchisanta pouze s písemným souhlasem pronajímatele. Pokud bude nutné provést nezbytnou opravu předmětu nájmu, tak musí být tato provedena v autorizovaném servisu. 
 • Při nehodě či výskytu škody je Zákazník či Zákazník franchisanta povinen neprodleně informovat pronajímatele a Policie ČR. Místo nehody a vznik škodní události je nutné zapsat do příslušného formuláře, a to včetně jmen spoluúčastníků či svědků včetně jejich adres (nepřenášet vinu na jinou třetí osobu, aniž by to neodpovídalo skutečnosti). Nutné vyprošťovací náklady nebo náklady na opravu budou vyúčtovány pronajímatelem Zákazníkovi či Zákazníkovi franchisanta, a to mimo pojistné plnění od pojišťovny a mimo Nájemné. V každém případě je Zákazník či Zákazník franchisanta pro pronajímatele povinen vyhotovit bez prodlení detailní zprávu o nehodě či škodě. 
 • V případě prodlení Zákazníka či Zákazníka franchisanta s úhradou Nájemného je oprávněn pronajímatel odstoupit od smlouvy. Stejně tak je pronajímatel oprávněn od smlouvy odstoupit v případě jakéhokoliv podstatného porušení povinností ze strany Zákazníka či Zákazníka franchisanta. 
 • Zákazník či Zákazník franchisanta je povinen pronajímateli vrátit předmět nájmu ve sjednanou dobu zcela čistý. 
 • V předmětu nájmu nesmí bez písemného souhlasu pronajímatele se přepravovat či pobývat či jakkoliv se nacházet zvířata.
 • Předmět nájmu se předává a vrací v termínu a čase po předchozí dohodě smluvních stran. Předmět nájmu si přebírá Zákazník či Zákazník franchisanta na adrese, kde se nachází předmět nájmu – viz údaj v sekci „Půjčovna“. Na stejné místo je povinen Zákazník či Zákazník franchisanta pronajímateli předmět nájmu vrátit.


 • Škoda: Pokud způsobí Zákazník či Zákazník franchisanta na předmětu nájmu újmu (skutečná škoda a ušlý zisk) pronajímateli, která nebude kryta prostřednictvím sjednané kauce, vystaví pronajímatel Zákazníkovi či Zákazníkovi franchisanta fakturu znějící na částku z provedené opravy, případně na jinou vzniklou škodu. Zároveň se tímto pronajímatel a Zákazník či Zákazník franchisanta dohodli pro případ poškození karavanu, obytného vozidla, vozidla či čtyřkolky při dopravní nehodě na paušalizované škodě za náhradu za ztrátu prodejní ceny a za ušlý zisk spojený s vyřazením tohoto předmětu nájmu z možnosti dalšího pronájmu, a to ve výši 100.000,- Kč. Tímto nejsou dotčeny jiné nároky pronajímatele na náhradu škody v plné výši. V případě, že by pronajímatel musel vyzvednout předmět pronájmu v jiném místě, než je určen pronajímatelem v sekci „Půjčovna“ a nešlo o technickou závadu, za níž neodpovídá Zákazník či Zákazník franchisanta, je oprávněn pronajímatel přeúčtovat všechny účelně vynaložené náklady Zákazníkovi či Zákazníkovi franchisanta, který tyto se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit.


 • Smluvní pokuta: Smluvní strany si spolu sjednávají následující nároky pronajímatele na smluvní pokutu:
 • Při nedodržení platebních podmínek dle Smlouvy Zákazníkem či Zákzníkem franchisnta je pronajímatel oprávněn účtovat jednorázovou sjednanou smluvní pokutu, která činí 10.000,- Kč. 
 • V případě, že Zákazník či Zákazník franchisanta předá předmět nájmu znečištěný, má právo pronajímatel účtovat Zákazníkovi či Zákazníkovi franachisanta smluvní pokutu ve výši 1.000 - 3.000,- Kč a to podle úrovně znečištění. 
 • V případě porušení jakékoliv jiné povinnosti Zákazníka či Zákazníka franchisanta uvedené v těchto OP, vyjma případů pod písm. a) a b) tohoto odstavce, zakládá pronajímateli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení povinnosti.
 • Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.

 

 1. Náhradní předmět nájmu: V případě neočekávané události (nehody, velké poškození, ztráta předmětu nájmu) před termínem začátku předání Zákazníkovi či Zákazníkovi franchisanta si pronajímatel vyhrazuje právo dodání náhradního předmětu nájmu o stejných parametrech, jako má předmět nájmu. V případě nedodržení těchto parametrů je Zákazník či Zákazník franchisanta oprávněn od Smlouvy odstoupit a pronajímatel je povinen Zákazníkovi či Zákazníkovi franchisanta vrátit veškeré zaplacené finanční prostředky bez jakéhokoliv úroku či náhrady další škody.

 

 1. Pokud v důsledku technické závady na předmětu nájmu, za níž odpovídá pronajímatel, nebude moci Zakazník či Zákazník franchisanta předmět nájmu užívat po celou sjednanou dobu nájmu, má Zákazník či Zákazník franchisanta nárok na alikvótní část Nájemného, a to odpovídající době nemožnosti předmět nájmu užívat. V těchto případech se neposkytuje náhradní předmět nájmu.


 • Pronajímatel upozorňuje, že pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny v ceníku (tím je myšlen překlep či jiná zřejmá chyba při zadání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, tak pronajímatel není povinen Zákazníkovi či Zákazníkovi franchisanta za takovou zjevně chybnou cenu předmět nájmu pronajmout, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky ze strany pronajímatele. 


 • Smlouva, tvořená těmito OP a údaji, které Zákazník či Zákazník franchisanta uvedl v odeslaném Elektronickém formuláři, bude uložena v elektronické podobě u pronajímatele. Zákazník či Zákazník franchisanta bude mít přístup k obsahu Smlouvy po zadání přihlašovacích údajů zvolených při vyplňování Elektronického formuláře na webové stránce pronajímatele, kde budou přístupné údaje, které Zákazník či Zákazník franchisanta zadal do odeslaného Elektronického formuláře a dále tyto OP. 

 

III.

Další informační povinnosti pro Zákazníka či Zákazníka franchisanta

 

 1. Tento článek upravuje zejména další informační povinnost, kterou na LSC či Franchisanta jako podnikatele klade NOZ, a to ve vztahu k Zákazníkovi či Zákazníkovi franchisanta, který se nachází v postavení Spotřebitele, a to ve smyslu ust. §§ 1811, 1820, 1824, 1826 NOZ. Toto ustanovení je bráno jako doplnění předcházejícího textu těchto OP, které obsahují povinnosti pronajímatele vyplývajících z výše uvedených ustanovení NOZ. 

 

 1. Ve smyslu ust. § 1820 NOZ poučuje pronajímatel Zákazníka či Zákazníka franchisanta o možnosti mimosoudního podání stížnosti na postup pronajímatele. Pokud Zákazník či Zákazník franchisanta vystupuje v postavení Spotřebitele, má podle zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze Smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení spotřebitelského sporu provádět, je Česká obchodní inspekce; bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (včetně pravidel, jak postupovat) lze nalézt na internetových stránkách České obchodná inspekce (www.coi.cz). Tímto postupem není dotčeno oprávnění smluvních stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce. Dozor nad dodržováním živnostenských předpisů vykonává příslušný živnostenský úřad. Dozor nad dodržováním předpisů o ochraně osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány či úřady se Zákazník či Zákazník franchisanta může obrátit se svými stížnostmi či podněty. 

 

 1. Ze strany pronajímatele jsou archivovány zejména objednávky, obchodní podmínky, ceníky, účetní a daňové doklady, včetně zálohových dokladů, a to po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (nejméně po dobu 5 let). Pronajímatel zašle či zpřístupní Zákazníkovi či Zákazníkovi franchisanta na jeho písemnou žádost příslušný dokument v elektronické podobě, pokud požadovaný dokument není dostupný v rámci příslušného Elektronického formuláře. 

 

VI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


 • Zákazníkovi či Zákazníkovi franchisanta bude doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho Elektronickém formuláři, pokud pronajímatel nezvolí doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státě, pak patnáctý pracovní den po odeslání.


 • Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. 


 • Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či OP vyžadují písemnou formu.


 • Vzájemné spory smluvní strany budou řešit vzájemnou dohodou. Pokud to nebude možné, tak se smluvní strany mezi sebou dohodly na tom, že věcně a místně příslušným soudem k řešení jejich vzájemných sporů bude obecný soud podle sídla pronajímatele.


 • Tyto OP jsou dostupné na webových stránkách www.lifestylecamper.cz a nabývají účinnosti dne _________.

 

V Olomouci dne ______________ Life Style Camper s.r.o.

 

Příloha : Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Odesílatel:

Jméno a příjmení/název firmy:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):

 

Adresát:

Pronajímatel: 

Název: ____________________________

Sídlo:

IČ: Oznámení o odstoupení od nájemní smlouvy

 

Dne ______ jsem uzavřel s Vámi v postavení Pronajímatele nájemní smlouvu, jejímž předmětem byl pronájem _____________, VIN: _________________.

 

V souladu s čl. II. obchodních podmínek využívám svého práva a od výše uvedené nájemní smlouvy odstupuji s tím, že jsem povinen ve prospěch Vašeho účtu poukázat částku ___________,- Kč jako odstupné. Tuto poukazuji na Váš účet uvedený v obchodních podmínkách, tj. účet č.: ________/______ X započítávám oproti mnou již uhrazené záloze ve výši ______________,- Kč.V ________ dne __________
_______________________

Jméno a příjmení nájemce

             (podpis)

Napsali o nás

Naši partneři

© 2021 LifeStyleCamper | web by Stanovskýmarketing.cz