Menu
POŽIČOVŇASERVISTECHNOLÓGIEBLOGKONTAKT

1   Správca osobných údajov

1.1   Správca osobných údajov Lifestylecamper (ďalej len "správca"), prehlasuje, že všetky osobné údaje spracúvané správcom sú prísne dôverné. Správca s nimi zaobchádza v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi aj predpismi Európskej únie platnými v oblasti ochrany osobných údajov.

1.2   Správca zhromažďuje, uchováva a využíva Vaše osobné údaje v zmysle § 6 zák. č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane osobných údajov), resp. čl. 28 nariadenia nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len "nariadenie GDPR "). Jednotlivé účely, pre ktoré správca osobné údaje spracúva, sú ďalej vymedzené.

1.3   Správca tieto osobné údaje z zhromažďuje aj prostredníctvom svojich internetových stránok na www.lifestylecamper.cz (ďalej len "internetové stránky").

1.4   Tieto zásady vydáva správca preto, aby ste boli dostatočne informovaní o tom, aké Vaše osobné údaje správca spracováva, za akým účelom, po akú dobu, kto k Vašim osobným údajom bude mať prístup a aké máte práva. Tieto zásady sa vzťahujú na všetky osobné údaje zozbierané správcom, či už boli zhromaždené na účel plnenia zmluvného vzťahu, právnej povinnosti, oprávneného záujmu, alebo udeleného súhlasu.

2   Spracovávané údaje

2.1   Správca je oprávnený spracovávať nasledujúce osobné údaje podľa účelu, podľa kategórií osobných údajov, podľa kategórií subjektu údajov, podľa kategórií príjemcov a podľa doby uchovania nasledovne.

Č. Účel spracovania Kategória osobných údajov Kategória subjektu údajov Druh príjemcov Doba uchovávania
1 plnenie zmluvného vzťahu adresné a identifikačné údaje zákazníci a klienti správcu, spracovatelia 3 roky
2 zasielanie obchodných oznámení a ponuka produktov a služieb adresné a identifikačné údaje zákazníci, klienti a návštevníci správcu, spracovatelia 3 roky
2.2   Jednotlivými účely spracovania sa myslí nasledovné:

2.2.1   plnenie zmluvného vzťahu znamená: vzťah medzi Vami a správcom vzniknutý na základe objednávky, registrácia, na základe uzatvorenej zmluvy, na základe prihlášky a účasti v súťaži a podobne;

2.2.2   zasielanie obchodných oznámení a ponuka produktov a služieb znamená: zasielanie obchodných ponúk, a to prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom), prostredníctvom krátkych textových správ alebo prostredníctvom telefónneho hovoru;

2.2.3   účtovné a daňové účely znamená: evidencie účtovníctva v zmysle účtovnej a daňovej legislatívy;

2.2.4   personálne, mzdová agenda znamená: uzatváranie pracovných zmlúv, spracovanie miezd, odvody sociálneho a zdravotného poistenia podľa zákona č. 262/2006 Zb., Zákonník práce, č. 582/1991 Zb. o organizácii a vykonávaní sociálneho zabezpečenia, č. 48/1997 Zb. o verejnom zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

2.2.5   štatistické účely znamená: anonymizované zisťovanie návštevnosti internetových stránok, ďalej monitoring počtu prehratí stránok, času stráveného na internetových stránkach, typ zariadenia, z ktorého prichádzate na internetové stránky. Dáta zbierame preto, aby sme mohli skvalitňovať poskytované služby a ponúkať klientom relevantný obsah;

2.2.6   zobrazovanie reklám znamená: zobrazovanie reklám na internetových stránkach na základe štatisticky zistených preferencií zákazníka;

2.2.7   oprávnený záujem znamená: účinná obhajoba v prípade sporu; doba spracovania osobných údajov v takom prípade predstavuje 4 roky od uplynutí záručnej doby na tovar a predlžuje sa o dobu, po ktorú je vedený spor. Chceme stále skvalitňovať svoje služby a prípadne poskytovať služby nové a lepšie; chceme sa brániť marenia takejto činnosti; preto činnosti, ktoré prispievajú k naplneniu tohto cieľa, sú naším oprávneným záujmom. Oprávneným záujmom je tiež spracovanie na účely zamedzenia podvodom (napr. Posudzovanie rizikovosti uzavretie zmluvy), priamy marketing (napr. Ponúkanie relevantných služieb existujúcim zákazníkom), prenos osobných údajov v rámci skupiny podnikov pre vnútorné administratívne účely, oznámenia trestných činov a prenos osobných údajov príslušnému orgánu, zaistenie bezpečnosti siete a informácií. Tento výpočet je len príkladný;

2.2.8   plnenie ďalších zákonných povinností znamená: poskytovanie informácií orgánom činným v trestnom konaní, poskytovanie informácií iným orgánom verejnej moci a podobne;

2.3   Vaše osobné údaje spracovávame po dobu nevyhnutne nutnú na zabezpečenie všetkých práv a povinností plynúce zo vzájomného právneho rokovania, to minimálne po dobu vybavenia objednávky, vykonanie obchodu, zariadenia služby a pod., Ďalej po dobu, ktorou je správca povinný osobné údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu, na ktorú ste správcovi prípadne udelili súhlas. Inak doba spracovania vyplýva z účelu, pre ktoré sú osobné údaje spracované, alebo je daná právnymi predpismi.

2.4   Osobné údaje sú správcom spracované manuálne aj automatizovane. Správca je oprávnený spracovávať niektoré informácie automatizovane napríklad pre vytvorenie štatistických informácií o návštevnosti svojich internetových stránok.

3   Osobné údaje spracované na základe súhlasu

3.1   Ak sme od Vás získali súhlas na spracovanie osobných údajov, stalo sa tak pre niektorý z nasledovných účelov:

3.1.1   zasielanie obchodných oznámení;

3.1.2   ponuka produktov a služieb.

4   Práva dotknutej osoby

4.1   Ako subjekt údajov máte uvedené práva, ktorá pre Vás z právnych predpisov vyplývajú a ktorá môžete kedykoľvek uplatniť. Ide o:

4.1.1   právo na prístup k osobným údajom, podľa ktorého máte právo získať od prevádzkovateľa informácie o tom, či správca spracováva Vaše osobné údaje. Túto informáciu je správca povinný Vám bez zbytočného odkladu odovzdať. Obsah informácie je daný ustanovením § 12 ods. 2 zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Správca má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie;

4.1.2   právo na opravu alebo vymazanie osobných údajov, prípadne obmedzenia spracovania, podľa ktorého máte právo na to, nechať opraviť osobné údaje, ktoré sú nepresné alebo nesprávne. Ak už Vaše osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené, alebo sú spracovávané nezákonne, máte právo požadovať ich výmaz. Ak nechcete žiadať vymazanie osobných údajov, ale iba dočasne obmedziť ich spracovanie, môžete žiadať obmedzenie spracovania;

4.1.3   právo požadovať vysvetlenie v prípade, že máte podozrenie, že spracovanie osobných údajov správcom je v rozpore s právnymi predpismi;

4.1.4   právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov;

4.1.5   právo na prenosnosť údajov, tj. právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ktoré ste poskytol správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, bližšie viď. čl. 20 GDPR;

4.1.6   právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané na účely plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo na účely ochrany oprávnených záujmov správcu. Správca spracovanie ukončí bez zbytočného odkladu ak nepreukáže, že existuje oprávnený záujem / dôvod pre spracovanie, ktorý prevažuje nad Vaším záujmom, právami alebo slobodami;

4.1.7   právo súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, ak ste udelili správcovi súhlas so spracovaním osobných údajov.

5   Cookies

5.1   Súbory cookies sú krátke textové súbory, ktoré internetová stránka odošle do Vášho prehliadača. Umožňujú internetovej stránke zaznamenať informácie o Vašej návšteve, napríklad zvolený jazyk a podobne, nasledujúce návšteva stránok tak pre Vás môže byť jednoduchšie a príjemnejšie. Súbory cookies sú dôležité, pretože bez nich by prehliadanie siete Internet bolo oveľa zložitejšie. Súbory cookies umožňujú lepšie využitie našej internetovej stránky a prispôsobenie jej obsahu Vašim potrebám; používa je takmer každá internetová stránka na svete. Súbory cookies sú užitočné, pretože zvyšujú používateľskú prívetivosť opakovane navštívené internetové stránky.

5.2   Na internetových stránkach správcu môže využívať tieto druhy cookies:

5.2.1   Relačné (teda dočasné) súbory cookies nám umožňujú prepájať Vaše jednotlivé aktivity po dobu prezeranie týchto internetových stránok. V okamihu otvorenia okna Vášho prehliadača sa tieto súbory aktivovať a deaktivovať sa po zatvorení okna Vášho prehliadača. Relačné cookies sú dočasné a po zatvorení prehliadača sa všetky tieto súbory vymažú.

5.2.2   Trvalé súbory cookies nám pomáhajú Počítač identifikovať, ak opätovne navštívite našu internetovú stránku. Ďalšou výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňujú prispôsobiť naše internetové stránky Vašim potrebám.

5.3   V súlade s ustanovením § 89 ods. 3 zák. č. 127/2005 Zb. o elektronických komunikáciách, v účinnom znení, si Vás týmto dovoľujeme informovať, že naše internetové stránky využívajú pre svoju činnosť súbory cookies, teda že Vaše súbory cookies, vrátane trvalých, spracovávame.

5.4   Internetové prehliadače zvyčajne obsahujú správu súborov cookies. V rámci nastavenia Vášho prehliadača tak pravdepodobne môžete jednotlivé súbory cookies ručne mazať, blokovať či úplne zakázať ich používanie. Pre viac informácií použite nápovedu svojho internetového prehliadača. Ak použitie súborov cookies nepovolíte, niektoré funkcie a stránky nemusia fungovať, ako by mali.

5.5   K personalizáciou obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýze našej návštevnosti využívame súbory cookies. Informácie o tom, ako náš web používate, zdieľame so svojimi partnermi pôsobiacimi v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz. Používaním internetových stránok vyjadrujete súhlas prepojením nasledujúcich služieb:

5.5.1   Google

5.5.2   Facebook

5.5.3   Instagram

5.5.4   LinkedIn

5.6   Kvôli zobrazenie cielenej reklamy v rámci reklamných a sociálnych sietí na iných internetových stránkach odovzdávame týmto reklamným a sociálnym sieťam údaje o vašom správaní na webe; neposkytujeme im však vaše identifikačné údaje.

Top closearrow-circle-o-downellipsis-vsort-amount-asc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram